Chúng tôi sử dụng tất cả niềm đam mê và sức sống trong các sản phẩm của VEO Media để phục vụ cho trang web của bạn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ Media Outsourcing cho những công ty nước ngoài đang tìm kiếm một phương thức hữu hiệu với mức giá hợp lý nhằm quản lý trang web được đầu tư kỹ lưỡng của họ.

Việt Nam sớm hơn Luân Đôn 7 giờ (GMT) và California 15 giờ, vì vậy chúng tôi đang làm việc trong khi bạn đang ngủ. Và khi bạn đến văn phòng nhấm nháp ly cà phê Trung Nguyên thì công việc đã hoàn thành.

Dịch vụ hỗ trợ biên tập:

Hợp tác với VEO Media, ngay lập tức bạn có thể giảm đi chi phí nhân sự. Và bạn có thể sử dụng lại các nhân viên có kỹ năng của bạn trong những công việc biên tập sáng tạo hơn…

Chúng tôi sẽ cố gắng sức bám sát những lĩnh vực sau, theo sự hướng dẫn biên tập và các chính sách của bạn. Chúng tôi kỳ vọng sẽ tiết kiệm từ 50 đến 70% ngân sách hiện tại của bạn. Nói chung, chúng tôi sẽ điều phối nhanh hơn, phản hồi nhanh hơn, phục vụ người sử dụng tốt hơn, đồng thời tiết kiệm được ngân sách biên tập.

- Điều phối, quản lý, và biên tập.
- Biên tập/quản lý nội dung.
- Chúng tôi làm việc với cả phạm vi nội dung do người sử dụng tạo ra: các diễn đàn, các trang truyền thông xã hội, phòng chat, các bài báo người sử dụng gửi, email…